Swamp Thing: Kevin Durand e Derek Mears in una scena

Mv5Bowe3Ogfhyjmtzmuxmc00Ngmzltk1Mwmtnjzizdg1Zdeyn2Ezxkeyxkfqcgdeqxvyndqxnjcxnq V1