Star Trek: Picard - Una scena del penultimo episodio

Mv5Byjdjn2Qzymutzmixys00Y2Niltk5Mdmtmmnkzgi4Owjlmjg0Xkeyxkfqcgdeqxvymdk0Odi3Oa V1