Star Trek: Picard - Patrick Stewart in una scena del finale

Mv5Bztjmnmm3Mditmgziny00Otvmltk2Ztctyzdmngyznjrimwizxkeyxkfqcgdeqxvymdk0Odi3Oa V1