Star Trek: Picard, Patrick Stewart nel penultimo episodio

Mv5Bzwjly2E3Ntctzjc5Ni00Otgxltk4Mdktmzczyjbkntfmztljxkeyxkfqcgdeqxvymdk0Odi3Oa V1