Star Trek: Picard - Patrick Stewart, Jeri Ryan ed Evan Evagora nel quinto episodio

Mv5Bm2Nlzje2Mjctnzdjzc00Yznmltk4Mmqtndnjztcxzwzhndhixkeyxkfqcgdeqxvyodazmdy0Mty V1