Star Trek: Picard - Michelle Hurd nel quinto episodio

Mv5Bmmmzngu5N2Utoty5Zs00Nmvilwiyodmtowuyyjlmyjqwnjyxxkeyxkfqcgdeqxvyodazmdy0Mty V1