Star Trek: Picard - Jeri Ryan nel quinto episodio

Mv5Bnty2M2Zmyjutmzzlyi00Zwmxlwe1Mmqtzdvkyta5Ogjkmgyyxkeyxkfqcgdeqxvyodkzntgxmdg V1 Sy1000 Sx1500 Al