Krypton: Blake Ritson nell'episodio The Phantom Zone

Krypton 10