Krypton: Blake Ritson nell'episodio Savage Night

Krypton 13