Yi yi: e uno... e due... - foto

2000, Drammatico

3.4